Cách hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Cách hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Cách hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Cách hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Cách hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
Cách hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
Vietnamese English

Cách hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Câu hỏi:
Công ty tôi có mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động với mức 2.5 triệu đồng/tháng/người. Xin hỏi công ty tôi có được tính vào chi phí được trừ cho khoản tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động này không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: 
“2.11.Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các Khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).”.
Căn cứ quy định trên, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động với mức 2.5 triệu đồng/tháng/người của Công ty được tính vào chi phí được trừ nếu khoản chi này được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ theo quy định (nêu trên). Ngoài ra, Công ty anh chỉ được trừ khoản chi này vào chi phí khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.
Theo Website tổng cục thuế

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top