Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Tài liệu biểu mẫu

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu Biên Bản điều Chỉnh Hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------o0o---------                              ...
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---oOo--- BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP Số:……./BB   - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá...
Kiến thức về thuế TNDN

Kiến Thức Về Thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện...
Tổng quan kiến thức về thuế

Tổng Quan Kiến Thức Về Thuế

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính...
Công việc của kế toán kho

Công Việc Của Kế Toán Kho

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản quan trọng trong bất kỳ chu trình sản xuất nào của doanh nghiệp. Vì vậy công việc kiểm soát lượng hàng tồng kho của kế toán kho là là một khâu quan trọng trong toàn bộ ...
Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu Giấy ủy Quyền

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                     &nbs...
Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu Giấy Giới Thiệu

CÔNG TY A   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:       /GGT- …… …….. , ngày...
Mẫu biên bản hủy và thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu Biên Bản Hủy Và Thu Hồi Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ......................o0o........................   BIÊN BẢN HỦY VÀ THU HỒI HOÁ ĐƠN GTGT   Hôm nay, ngày   …  thán...