Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Nghiệp vụ

Các phương pháp tính thuế GTGT

Các Phương Pháp Tính Thuế GTGT

Theo quy định thông tư 219/2013/TT- BTC hiện nay có 2 phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. I. Phương pháp khấu trừ thuế: 1. Phương pháp khấu t...
Cách xác định doanh thu của doanh nghiệp

Cách Xác định Doanh Thu Của Doanh Nghiệp

0 Nhận xét
Theo điều 5, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn cách xác định doanh thu của doanh nghiệp để tính thu nhập chịu thuế như sau: 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: Doanh thu để tí...
Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng Dẫn Tính Thuế TNDN đối Với Doanh Nghiệp Kê Khai Thuế GTGT Theo Phương Pháp Trực Tiếp

0 Nhận xét
Theo khoản 5, điều 3, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 quy định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: “Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh ...
Cách hạch toán thuế TNDN tài khoản 8211

Cách Hạch Toán Thuế TNDN Tài Khoản 8211

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về các hoạch toán tài khoản thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm của doanh nghiệp. A. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN  LƯU Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU 1. Hàng quý, căn cứ ...
Cách tính thuế TNCN mới nhất

Cách Tính Thuế TNCN Mới Nhất

0 Nhận xét
Cách tình thuế TNCN mới nhất được chia làm 3 loại: 1. Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động cư trú trên 3 tháng: Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên hoặc những cá nh&a...
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN lao động dưới 3 tháng (lao động thời vụ)

Hướng Dẫn Cách Tính Thuế TNCN Lao động Dưới 3 Tháng (lao động Thời Vụ)

0 Nhận xét
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai...
Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

Cách Tính Thuế TNCN Cho Cá Nhân Không Cư Trú

0 Nhận xét
Căn cứ theo chương 3 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 quy định như sau: I. Đối với thu nhập từ kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động...