Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Thuế TNDN

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các Khoản Chi được Trừ Và Không được Trừ Khi Xác định Thu Nhập Chịu Thuế

0 Nhận xét
Theo điều 6, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh ngh...
Cách xác định doanh thu của doanh nghiệp

Cách Xác định Doanh Thu Của Doanh Nghiệp

0 Nhận xét
Theo điều 5, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn cách xác định doanh thu của doanh nghiệp để tính thu nhập chịu thuế như sau: 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: Doanh thu để tí...
Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng Dẫn Tính Thuế TNDN đối Với Doanh Nghiệp Kê Khai Thuế GTGT Theo Phương Pháp Trực Tiếp

0 Nhận xét
Theo khoản 5, điều 3, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 quy định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: “Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh ...
Cách hạch toán thuế TNDN tài khoản 8211

Cách Hạch Toán Thuế TNDN Tài Khoản 8211

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về các hoạch toán tài khoản thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm của doanh nghiệp. A. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN  LƯU Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU 1. Hàng quý, căn cứ ...