Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Hoá đơn chứng từ

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn

Hướng Dẫn đăng Ký Sử Dụng Hóa đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay l...
Những sai sót thường gặp trong hóa đơn

Những Sai Sót Thường Gặp Trong Hóa đơn

Một sai sót dù rất nhỏ cũng có thể dẫn đến nhiều phiền phức cho doanh nghiệp, thậm chí có thể tiềm ẩn hậu quả rất lớn trong tương lai, chúng tôi giới thiệu với các những sai sót dễ gặp phải và cần tránh khi thực hiện trong c...
Cách chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy

Cách Chuyển Từ Hoá đơn điện Tử Sang Hoá đơn Giấy

Theo điều 12 thông tư số: 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 hướng dẫn chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy. 1. Nguyên tắc chuyển đổi Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hó...
Hướng dẫn về hoá đơn điện tử

Hướng Dẫn Về Hoá đơn điện Tử

Theo điều 3, điều 4, điều 8, điều 9, điều 10, điều 11 của thông tư số: 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 hướng dẫn về hóa đơn điện tử. I. Hóa đơn điện tử 1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện...

Cách Xử Lý Khi Viết Sai Hóa đơn

Cơ sở pháp lý căn cứ để xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn tuân theo điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC - Hướng dẫn về hóa đơn hàng hóa và cung ứng dịch vụ và thông tư 26/2015/TT-BTC  - Sửa đổi, bổ ...
Cách xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn

Cách Xử Lý Hóa đơn Mua Của Công Ty Bỏ Trốn

   Khi doanh nghiệp phát hiện hoặc được cơ quan Thuế thông báo về những hóa đơn đầu vào là mua của doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh thì phải xác định xem thời điểm phát sinh hóa đơn đầu vào đó l&...

Xác định Thời điểm Và Thời Kỳ Lập Hóa đơn

Một trong những sai sót chủ yếu liên quan đến hóa đơn tài chính hiện nay trong hoạt động của doanh nghiệp là thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn tài chính. Bài viết trao đổi về các sai sót, thông qua việc ph...

Các Loại Hình Thức Hóa đơn Tài Chính Hiện Nay

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC  ngày 25 tháng 08 năm 2014  - Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC chỉ rõ có 4 loại hình thức hóa đơn tài chình như sau: 1.  H&oacut...

Tìm Hiểu Về Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng

Theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính thì trên hóa đơn GTGT bắt buộc phải có các nội dung sau: 1. Tên loại hoá đơn: Bao gồm Hoá đơn giá trị gia tăng, Ho&aac...