Cách tính khấu hao tài sản cố định là phần chuyển nhượng từ công ty khác

Cách tính khấu hao tài sản cố định là phần chuyển nhượng từ công ty khác

Cách tính khấu hao tài sản cố định là phần chuyển nhượng từ công ty khác

Cách tính khấu hao tài sản cố định là phần chuyển nhượng từ công ty khác

Cách tính khấu hao tài sản cố định là phần chuyển nhượng từ công ty khác
Cách tính khấu hao tài sản cố định là phần chuyển nhượng từ công ty khác
Vietnamese English

Cách tính khấu hao tài sản cố định là phần chuyển nhượng từ công ty khác

Câu hỏi:
Doanh nghiệp tôi có nhận chuyển nhượng một phần vốn của doanh nghiệp khác trong đó có tài sản cố định là nhà kho chứa hàng và nhà để xe. Xin cho biết khoản chi phí khấu hao các tài sản cố định trên có được tính vào chi phí được trừ của Doanh nghiệp tôi hay không?

Trả lời:
Tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính có quy định như sau: 
 ““Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng một Phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, nếu có chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ Điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng.”
 Căn cứ quy định trên, Doanh nghiệp bạn có nhận chuyển nhượng một phần vốn của doanh nghiệp khác trong đó có tài sản cố định là nhà kho chứa hàng và nhà để xe thì khoản trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí được trừ nếu tài sản chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng.
Theo website Tổng Cục Thuế 

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top